REGULAMIN OBIEKTU

FORMULARZ KONTAKTOWY

STRONA GŁÓWNA

Strona została stworzona przez iQHotel

1. Gość zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili dokonywania rezerwacji. Realizacja Usług oraz pobyt Gościa w Ośrodku Wypoczynkowym odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Ponadto, na życzenie Gościa, Usługodawca świadczy m.in. następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą: korzystanie ze strefy basenów w tym basenu zewnętrznego i saun zgodnie z regulaminem korzystania z tych obiektów, korzystanie z placu zabaw zgodnie z regulaminem korzystania z placu zabaw, korzystanie z sali zabaw zgodnie z regulaminem sali zabaw.

3. W celu dokonania rezerwacji przez Gościa konieczne jest podanie jego danych osobowych, niezbędnych do realizacji usług (w szczególności takich jak: numer PESEL, imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu), podanie terminu pobytu oraz wskazanie sposobu zapłaty, a także opłacenie w części albo w całości kosztów pobytu – w zależności od wybranej przez Gościa oferty, Regulaminu lub indywidualnych uzgodnień. Gość jest zobowiązany do podawania kompletnych i poprawnych danych, pod rygorem braku dokonania rezerwacji przez Usługodawcę. Rezerwacje utworzone przez Gościa bez podanych danych osobowych lub nieopłacone na etapie zakładania rezerwacji mogą zostać anulowane przez Usługodawcę. Utworzenie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem z Usługodawcą Umowy.

4. W przypadku dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Systemu rezerwacyjnego, oprócz warunków wskazanych w ust. 3, konieczne jest potwierdzenie dokonania rezerwacji poprzez naciśnięcie przycisku „Rezerwuję i płacę ” oraz dokonanie zapłaty poprzez system Przelewy24 lub tradycyjny przelew bankowy.

5. W przypadku woli otrzymania faktury Vat za Usługi świadczone przez Usługodawcę, Gość jest zobowiązany do podania numeru NIP oraz danych nabywcy w momencie dokonywania rezerwacji. Nie podanie numeru NIP podczas składania rezerwacji, skutkuje niemożliwością wystawienia faktury VAT.

6. W trakcie dokonywania rezerwacji Usługodawca informuje o: danych dotyczących rezerwacji, zgodnych z informacjami podanymi przez Gościa, cenie usług, regulaminie wykupionej oferty, danych identyfikujących Usługodawcę. Należność za pobyt pobierana jest w pierwszym dniu po przyjeździe.

7. Usługodawca może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu nie uregulował należnych opłat, rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Usługodawcy lub innych Gości albo szkodę na osobie innych Gości, personelu Usługodawcy lub innych osób przebywających w Ośrodku Wypoczynkowym lub zakłócił pobyt innych Gości lub funkcjonowanie Ośrodka Wypoczynkowego. O realizacji w przyszłości wobec Gościa prawa Usługodawcy do odmowy świadczenia usług, Gość zostanie poinformowany przez personel Usługodawcy. W przypadku ponownego pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym Gościa, który poprzednio naruszył Regulamin, Usługodawca może odmówić przyjęcia Gościa, jak i dalszego świadczenia usług temu Gościowi oraz osobie, która dokonała rezerwacji. Osoby takie są zobowiązane do zastosowania się do żądania Usługodawcy i niezwłocznego opuszczenia terenu Ośrodka Wypoczynkowego. Wobec bezskuteczności żądania, Usługodawca jest uprawniony do powiadomienia właściwych organów celem niezwłocznego usunięcia Gościa.

8. Gość ma możliwość jednorazowego przeniesienia rezerwacji (wraz z przysługującym Gościowi rabatem – jeżeli przysługuje) na inny dostępny termin w danym sezonie (przez sezon rozumie się okres danego roku kalendarzowego, w którym dokonano pierwszej rezerwacji), w którym miała nastąpić rezerwacja – pod warunkiem dostępności miejsc z uwzględnieniem aktualnej ceny katalogowej. Wpłacona przez Gościa Kaucja zostanie w takim wypadku przypisana do nowej rezerwacji. Pierwsze przeniesienie rezerwacji do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu jest dla Gościa bezpłatne.

9. Gość zobowiązany jest do potwierdzenia rezygnacji z rezerwacji wiadomością e-mail przesłaną na adres Usługodawcy dostępny w Serwisie –info@willaskalka.pl rezerwacji zgodnie z Regulaminem i Cennikiem. Za dzień złożenia rezygnacji uznaje się dzień doręczenia wiadomości e-mail.

10. W niestawienia się przez Gościa w Ośrodku Wypoczynkowym do godz. 12.00 następnego dnia po zadeklarowanym dniu rozpoczęcia pobytu (zgodnie z założoną przez Gościa rezerwacją) i braku poinformowania Usługodawcy o zamiarze późniejszego rozpoczęcia pobytu, Gość jest zobowiązany do zapłaty za cały wykupiony pobyt lub do podjęcia indywidualnych uzgodnień z Usługodawcą .W takim wypadku wpłacona przez Gościa zaliczka nie podlega zwrotowi. W każdym wypadku - w sytuacji niestawienia się Gościa do godz. 12.00 następnego dnia po zadeklarowanym dniu rozpoczęcia pobytu (zgodnie z założoną przez Gościa rezerwacją), Usługodawca zastrzega sobie prawo możliwości wynajęcia pokoju na rzecz innych osób bez możliwości dochodzenia przez Gościa jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

11. W przypadku prawidłowo dokonanej rezygnacji, Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia rezygnacji przez Gościa dokona zwrotu całości lub części zapłaty.

12. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba hotelowa. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu a kończy o 11 o w dniu wyjazdu.

13. W sytuacji, gdy Gość nie opuści pokoju po upływie doby hotelowej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa opłatą za pełną dodatkową dobę oraz dochodzenia od Gościa odszkodowania, w tym kosztów związanych z dokonaniem rezerwacji i pobytem kolejnych osób.

14. W przypadku skrócenia pobytu Gość jest obciążany całkowitą kwotą należną Usługodawcy z tytułu dokonanej rezerwacji. Skrócenie pobytu należy zgłosić recepcji.

15. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim (niewskazanym w treści formularza rejestracyjnego), bez uprzedniego zrealizowania obowiązku meldunkowego u Usługodawcy przez osobę trzecią w recepcji. Osoby, które nie zrealizowały obowiązku meldunkowego mogą przebywać w danym pokoju, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi recepcji, tylko w godzinach od 6:00 do 22:00.

16. Cisza nocna obowiązuje w Ośrodku od godz. 22.00 do godz. 6.00. Usługodawca może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. Usługodawca może w tym przypadku rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Dodatkowo nieprzestrzeganie ciszy nocnej może skutkować karą pieniężną za pokój zgłaszający skargę w kwocie 1000 zł. Za zapłatę kary odpowiadają solidarnie osoba dokonująca rezerwacji, osoba dopuszczająca się naruszenia oraz wszyscy pełnoletni Goście przebywający w pokoju, w którym doszło do naruszenia.

17. W przypadku zauważenia szkód w pokoju Gość winien niezwłocznie zawiadomić Recepcję Ośrodka Wypoczynkowego. W przypadku braku zgłoszenia w/w informacji i stwierdzeniu usterek przez personel Ośrodka Wypoczynkowego, Gość może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę.

18. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia powstałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego gości a także przez wszystkie zwierzęta, jak również za naruszenie zasad bezpieczeństwa, w szczególności poprzez nieuzasadnione wyłączenie systemu przeciwpożarowego. Wartość materialną szkód określa F.H.U. Wojciech Hełdak.

19. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku Wypoczynkowym jest dozwolony jedynie pod opieką osób dorosłych. Pobyt dzieci do lat 13 na placu zabaw udostępnianym w Ośrodku Wypoczynkowym przez Usługodawcę jest dozwolony pod opieką osoby dorosłej. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na wodnym placu zabaw oraz w strefie basenów jest dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób do lat 18 ponoszą wyłącznie ich opiekunowie.

20. W przypadku zgłoszenia przez Gościa zagubienia rzeczy, Usługodawca odeśle rzecz na koszt Gościa (za pobraniem z góry kosztów wysyłki) na wskazany przez niego adres, pod warunkiem, że zagubiona rzecz zostanie odnaleziona przez Usługodawcę i względy bezpieczeństwa nie będą stały temu na przeszkodzie. W przypadku braku takiej dyspozycji, Usługodawca przechowa przedmioty przez 1 tydzień (artykuły spożywcze i środki higieny osobistej będą przechowywane przez 12 /24 godziny), a po upływie tego okresu pozostawione rzeczy przejdą na własność Usługodawcy albo zostaną zutylizowane/zniszczone, albo przekazane na cele charytatywne, lub do użytku publicznego.

21. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka Wypoczynkowego nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Usługodawca może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. W tym przypadku Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez możliwości dochodzenia przez Gościa roszczeń z tego tytułu.

22. Palenie tytoniu na terenie obiektu odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Za palenie tytoniu w miejscu do tego niewyznaczonym (np. w pokoju), osoba dokonująca rezerwacji oraz Gość zostaną solidarnie obciążeni karą pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

23. Nieuzasadnione wezwanie służb powiadomionych automatycznie przez system przeciwpożarowy skutkuje obciążeniem karą umowną w wysokości 1000 zł.

24. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych, itp.

25. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest w pokojach używanie otwartego ognia np. świeczek oraz urządzeń elektrycznych lub grzejnych nie stanowiących wyposażenia pokoju np. grzałek, żelazek, czajników elektrycznych, nawilżaczy powietrza, przenośnych grzejników. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV, telefonów komórkowych, przenośnych komputerów (laptopów, tabletów).

26. Każdorazowo opuszczając pokój Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich (w szczególności w czasie nieobecności Gościa, okna i drzwi muszą pozostawać zamknięte).

27. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gościa lub osób towarzyszących pozostawione na terenie Ośrodka Wypoczynkowego, w szczególności za jego zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie. Gość zobowiązany jest o dbałość zarówno o mienie Usługodawcy, jak i własne.

28. W wypadku zauważenia pożaru lub innego nagłego zdarzenia, Gość w miarę możliwości powinien zawiadomić o zagrożeniu personel Ośrodka Wypoczynkowego i skierować się do wyjścia zgodnie z instrukcją wskazującą kierunek ewakuacji. Do czasu przybycia straży pożarnej lub innych służb - odpowiedzialność za ewakuację osób znajdujących się w obiekcie ponosi personel Ośrodka Wypoczynkowego.

29. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności (w tym siła wyższa), w szczególności powstałymi na skutek braku dostaw prądu lub innych mediów przez ich dostawców, nagłe zjawiska atmosferyczne, działania wojenne lub inne niedające się przewidzieć zdarzenia. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkody, zarówno na mieniu jaki i na osobie Gości lub osób towarzyszących, w tym obejmujące utracone korzyści, poniesione w wyniku korzystania przez Gości z usług Usługodawcy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa .Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie oraz kradzież rzeczy wartościowych Gościa lub osób towarzyszących - wniesionych na teren Ośrodka Wypoczynkowego. Posiadanie rzeczy wartościowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Gościa.

30. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2023 roku i zastępuje dotychczasowy. Regulamin jest dostępny w Serwisie i w Recepcji. Gość jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji/zawarciem umowy z Usługodawcą. Dokonana rezerwacja/zawarcie umowy z Usługodawcą jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Treść Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Gość zostanie poinformowany poprzez informację w Serwisie Usługodawcy. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Serwisie. W przypadku kolizji postanowień - postanowienia regulaminów poszczególnych ofert Usługodawcy mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Gościem zostaje poddane właściwemu dla siedziby Usługodawcy sądowi powszechnemu, o ile jest to skuteczne w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności konsumenckiego.

31. Przestrzenie ogólnodostępne Ośrodka Wypoczynkowego są monitorowane przy użyciu kamer, celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem. Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu uregulowane są w punkcie XI. 4. W przypadku konieczności interwencji przedstawiciela Ośrodka Wypoczynkowego względem Gościa zakłócającego funkcjonowanie Ośrodka Wypoczynkowego, interwencja może zostać zarejestrowana w postaci zapisu dźwiękowego lub wizyjnego, celem ochrony dóbr osobistych i materialnych zarówno Usługodawcy jak i interweniującego przedstawiciela Usługodawcy. Zarejestrowanie interwencji będzie w razie konieczności służyć jako środek dowodowy w celu wykazania rzeczywistego stanu faktycznego.

32. Parking na terenie Ośrodka Wypoczynkowego jest niestrzeżony. Gość pozostawia pojazd na terenie Ośrodka Wypoczynkowego na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki komunikacyjne na terenie Ośrodka, uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież pojazdu.