REGULAMIN ZEWNĘTRZNEJ STREFY BASENOWEJ

FORMULARZ KONTAKTOWY

STRONA GŁÓWNA

Strona została stworzona przez iQHotel

1. Strefa basenowa stanowi kompleks basenowy znajdujący się na terenie Ośrodka obejmujący: basen główny, brodzik, wanny jacuzzi.

2. Na obszarze strefy basenowej obowiązują przepisy niniejszego regulaminu (zwanego dalej: Regulaminem Strefy basenowej).

3. Każda osoba korzystająca ze Strefy basenowej przed wejściem do Strefy ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Strefy basenowej i służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na jej obszarze. Wejście w Obręb strefy basenowej jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, regulaminów szczególnych urządzeń oraz wszystkich pozostałych zarządzeń związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

4. Korzystanie ze strefy basenowej jest możliwe w o kresie od 1 maja do 31 września w godzinach jego otwarcia (11:00 – 21:00). Godziny otwarcia mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych.

5. Korzystanie ze Strefy basenowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zachowania należytej ostrożności polegającej na zapewnieniu bezpieczeństwa sobie oraz innym użytkownikom Strefy basenowej.

6. Obiekt zastrzega sobie prawo okresowego wstrzymania dostępu do Strefy basenowej lub poszczególnych atrakcji. W szczególności Strefa basenowa może być wyłączona z użytku w następujących okolicznościach: a) awarii, b) z powodu prac technicznych, c) na wniosek uprawnionych organów administracji, d) innych zdarzeń losowych, uniemożliwiających bezpieczne korzystanie ze strefy basenowej, e) niebezpiecznych dla zdrowia lub życia warunków atmosferycznych.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o którym mowa w ust. 6, brak jest podstaw do kierowania, jakichkolwiek roszczeń wobec F.H.U. Wojciech Hełdak.

8. W Strefie basenowej obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania się do komunikatów i poleceń obsługi Ośrodka.

9. Podczas przebywania w Strefie basenowej zabrania się zachowania zagrażającego własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu osób trzecich , w tym w szczególności : a) biegania, b) spychania i popychania innych osób, c) skakania do wody i wrzucania innych osób do wody, d) wrzucania do wody przedmiotów z wyjątkiem przedmiotów dedykowanych do rekreacji wodnej, e) wnoszenia i palenia tytoniu, f) wnoszenia i spożywania alkoholu zakupionego poza obiektem, g) wprowadzania zwierząt, h) użytkowania elementów Strefy basenowej w przypadku zamknięcia ich dostępu łańcuchem, liną szlabanem lub w inny widoczny sposób, i) niszczenia i uszkadzania elementów Strefy basenowej, j) zanieczyszczenia Strefy basenowej, k) nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

10. Zabrania się bezwzględnie korzystania ze Strefy basenowej poza godzinami jej otwarcia.

11. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia, sprawności, bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z basenu oraz pozostałych urządzeń strefy basenowej ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu ze swoim lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania na terenie basenu obsługa nie ponosi odpowiedzialności.

12. Ze strefy basenowej nie mogą korzystać osoby: a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub psychotropowych, b) posiadające otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany (w tym osoby z plastrami i bandażami na ciele), choroby infekcyjne, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, problemy z układem wydalania, c) cierpiące na zaburzenia równowagi i uczulonym na środki dezynfekcyjne w tym na podchloryn sodu, d) zakaźnie chore, e) z chorobami skóry, f) których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób korzystających ze Strefy basenowej, g) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm, h) osób niepełnoletnich bez opieki rodziców lub dorosłych opiekunów.

13. Z basenu głównego nie mogą korzystać osoby nieumiejące pływać. Powinny one zachować szczególną ostrożność w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

14. Dzieci do lat 3 mogą korzystać ze Strefy basenowej wyłącznie w pieluchach wodoodpornych.

15. Przed wejściem do strefy basenowej należy zmienić obuwie na czyste obuwie plażowe (basenowe) . W strefie basenowej obowiązuje zakaz przebywania nago .

16. Po skorzystaniu ze Strefy basenowej jak i jej elementów (w szczególności: jacuzzi, sauna, basen) należy umyć się z użyciem środków myjących.

17. Po wyjściu z basenu głównego zaleca się 20-30 minutowy odpoczynek.

18. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać .

19. Użytkownikom strefy basenowej zaleca się pozostawienie poza strefa cennych przedmiotów, tj. biżuterii, telefonu oraz przedmiotów niebezpiecznych o ostrych krawędziach . F.H.U.W. H nie ponosi odpowiedzialności za ich kradzież, zniszczenie lub zgubienie .

20. Za wyrządzone szkody obejmujące w szczególności elementy Strefy basenowej ponosi odpowiedzialność użytkownik, który swoim zachowaniem doprowadził do szkody. Użytkownik, który swoim zachowaniem spowodował szkodę zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie ponoszą odpowiedzialność rodzice i opiekunowie.

21. Za spowodowanie zanieczyszczenia Strefy basenowej uprawnia się do nałożenia sankcji finansowych w wysokości: a) 3.000,00zł – basen, b) 2.000,00zł – brodzik, c) 1.000,00zł - jacuzzi, sauna.

22. Korzystanie ze Strefy basenowej poza godzinami otwarcia , zgodnie z ust.4 powyżej użytkownik zostanie obciążony opłatą w wysokości 2.000,00zł.

23. Proces podgrzewania w basenie głównym rozpoczyna się , jeżeli temperatura zewnętrzna powietrza w ciągu ostatnich 5 (pięciu) dni utrzymywała się na poziomie wyższym niż 20 C.

24. Osiągnięcie temperatury wody na poziomie powyżej 20 C od momentu załączenia podgrzewania, zajmie niemniej niż 3 dni.

25. Docelowa temperatura wody w basenie głównym powinna wynosić nie mniej niż 25 C.

26. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobie i mieniu spowodowanie podczas korzystania ze Strefy basenowej, w tym spowodowanie nieprawidłowym zachowaniem użytkownika, w szczególności sprzecznym z zasadami niniejszego regulaminu oraz za szkody powstałe na skutek zdarzeń , co do których nie można przypisać winy obiektu.

27. Wszystkie urządzenia Strefy basenowej udostępnione użytkownikom posiadają wymagane atesty oraz zapewniają bezpieczne ich użytkowanie pod warunkiem ich właściwego eksploatowania oraz stosowaniu się do niniejszego regulaminu .

28. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu elementów Strefy basenowej należy niezwłocznie poinformować pracownika obsługi Ośrodka oraz zaprzestać korzystanie z niej.

29. W przypadku zauważenie niewłaściwego zachowania na obszarze Strefy basenowej należy niezwłocznie poinformować o tym pracownika obsługi Ośrodka.

W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości w zachowaniu użytkownika na obszarze Strefy basenowej, pracownicy obsługi Ośrodka uprawnieni są do zwrócenia uwagi lub wezwania do jej niezwłocznego opuszczenia.

30. Obsługa ośrodka uprawniona jest do weryfikacji stanu trzeźwości użytkowników Strefy basenowej. Odmowa poddania się testowi trzeźwości skutkować będzie wydaleniem ze Strefy.

31. Wszelkie skargi i wnioski należy składać w recepcji Ośrodka.